Política de privacitat

Les Empreses del grup*: GRUP D’AUTOMOCIÓ I SERVEIS PRUNA, SL (GASP,SL) Grupd’Automoció i Serveis Pruna S.L., AutomòbilsPruna, SAU, Midocar 2010, SL, Pruna Motor S.L; Corredoria d’Assegurances, Assegurances Pruna S.L.,) Grup de concessionaris oficials i Corredoria d’Assegurances, estan molt conscienciades amb la protecció de les dades personals, raó per la qual presenten aquesta Política de Privacitat que estableix de manera transparent com es tracten i protegeixen les seves dades personals.

Per tant, assegurem la confidencialitat i privacitat de les dades personals que se’ns faciliten a través de la nostra web/micro-site, el nostre servei d’Atenció al Client o en formalitzar la contractació d’un producte o servei en els nostres Concessionaris i corredoria d’assegurances.

La informació recollida a continuació té com a objectiu facilitar informació addicional i detallada als interessats sobre la Política de Protecció de Dades Personals de les Empreses del grup*: GRUP D’AUTOMOCIÓ I SERVEIS PRUNA, SL (GASP,SL)., donant compliment a la normativa en aquesta matèria, especialment el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016).


Qui són els responsables del tracatament de les seves dades personals?

La identitat i dades de contacte són els següents:

GRUP D’AUTOMOCIÓ I SERVEIS PRUNA, SL (GASP,SL).,
CIF. B-66644246
Adreça postal: Ctra. C17 Km 19,060 (08403) Granollers-Barcelona
Correu electrònic: Dppo.pruna@gasp.com

AUTOMÒBILS PRUNA, S.A.O. (Concessionari Oficial Renault i Dacia)
CIF. A-58069352
Adreça postal: Ctra. C17 Km 19,060 (08403) Granollers-Barcelona
Correu electrònic: Dppo.pruna@gasp.com

MIDOCAR-2010, S.L.O (Concessionari Oficial Mazda)
CIF. B-61723136
Adreça postal: Ctra. C17 Km 19,060 (08403) Granollers-Barcelona
Correu electrònic: Dppo.pruna@gasp.com

PRUNA MOTOR, S.L (Concessionari Oficial BMW, MINI i MOTORRAD)
CIF: B65092181 
Adreça postal: Ctra. C17 Km 19,060 (08403) Granollers-Barcelona
Correu electrònic: Dppo.pruna@gasp.com

CORREDORIA D’ASSEGURANCES,  ASSEGURANCES PRUNA, SL (Corredoria d’Assegurances)
CIF: B-58443417
Adreça postal: Ctra. C17 Km 19,060 (08403) Granollers-Barcelona
Correu electrònic: Dppo.pruna@gasp.com

Com obtenim les seves dades personals?

A Grup GASP, SL recollim les seves dades personals principalment quan vostè:

a) Ens els facilita voluntàriament en contactar amb nosaltres a través de les nostres pàgines web/micro-sites, dels nostres telèfons d’Atenció al Client, per sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis, o efectuar alguna reclamació.
b) Ens els proporciona en realitzar la compra dels nostres productes i/o contractació de serveis comercialitzats per GASP, SL.
c) Participa en alguna acció o esdeveniment publicitari/promocional organitzat pel Grup GASP SL., amb un site específic.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Utilitzem les seves dades amb diferents finalitats, que trobarà detallades a continuació:

– Donar curs i gestionar reclamacions, així com les sol·licituds que vostè ens pugui realitzar als nostres micro-sites tals com: sol·licitud de la subscripció a una Newsletter, sol·licitud d’una cita de taller, d’una prova de vehicle, d’un catàleg electrònic, d’una estimació del cost d’una reparació, d’informació sobre vehicles nous i d’ocasió, ofertes comercials o sol·licitud de contacte/atenció al client.
– Tramitar la compra d’un vehicle/peces de recanvi/accessoris (inclosa la seva garantia legal), així com els serveis de reparació/manteniment de vehicles.
– Formalitzar els contractes de manteniment, extensió de garantia comercial , vehicle de substitució i assegurances.
– Realitzar campanyes de repetició de trucada en compliment d’obligacions legals.
– Controlar el compliment dels processos interns fixats pel Grup GASP, SL i la qualitat de l’atenció prestada, incloent la realització d’enquestes sobre el seu nivell de satisfacció amb els nostres concessionaris i corredoria d’Assegurances.
– Utilització de les seves dades personals amb finalitat comercial, sempre que comptem amb el seu consentiment exprés i inequívoc:

(i) La realització de comunicacions informatives, comercials i promocionals dels productes i serveis comercialitzats pel Grup GASP, SL per via postal, telefònica o electrònica.
(ii) L’elaboració perfils comercials sobre la base de la informació facilitada per vostè el que permetria poder oferir-li productes i serveis d’acord amb les seves necessitats/interessos, així com enviar-li comunicacions personalitzades. En cap cas, es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal de cadascún dels tractaments exposats és la següent:

a) “Execució d’un contracte”: aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seves dades de caràcter personal:
– Gestionar reclamacions, així com les sol·licituds que vostè ens pugui realitzar en els nostres micro-sites tals com: sol·licitud de la subscripció a una Newsletter, sol·licitud d’una cita de taller, d’una prova de vehicle, d’un catàleg electrònic, d’una estimació de cost d’una reparació, d’informació sobre vehicles nous i d’ocasió, ofertes comercials o sol·licitud de contacte/atenció al client.
– Tramitar la compra d’un vehicle/peces de recanvi/accessoris (inclosa la seva garantia legal), així com els serveis de reparació/manteniment de vehicles.
– Formalitzar els contractes de manteniment, extensió de garantia comercial, vehicle de substitució i assegurances.

b) “Interès legítim”: utilitzem les seves dades per aconseguir un interès legítim (ajudar-nos a comprendre millor les necessitats i expectatives dels nostres clients, la qual cosa ens permeti millorar els nostres productes i el servei prestat al llarg de tot el procés comercial), i entenem que això compensa els possibles perjudicis enfront dels interessos, els drets i llibertats fonamentals dels interessats. Aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seves dades de caràcter personal:
– Realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat sobre els productes i serveis comercialitzats pel Grup GASP, SL.
– Controlar el compliment dels processos interns fixats per GASP, SL i la qualitat de l’atenció prestada pels seus concessionaris i corredoria d’Assegurances, incloent la realització d’enquestes sobre el seu nivell de satisfacció amb els nostres concessionaris.
– Gestionar reclamacions, així com exercitar accions legals en defensa dels nostres interessos.

c) “Cumpliment d’una obligació legal”: Aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seves dades personals:
– Realització de campanyes de repetició de trucada per seguiment de la qualitat dels nostres vehicles.
– Atendre els requeriments d’Administracions Públiques, Òrgans Judicials i Forces de Seguretat de l’Estat.
– Compliment d’obligacions legals (tributàries, mercantils, blanqueig de capitals, protecció de dades personals, seguretat general dels productes, etc.)

d) “Consentiment de l’interessat”: aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seves dades de caràcter personal, sense que en cap cas la seva revocació condicioni la gestió de les seves sol·licituds ni la relació comercial que ens uneix:
– Realitzar comunicacions informatives, comercials i promocionals dels productes i serveis comercialitzats per GASP, SL per via postal, telefònica o electrònica.
– Elaborar perfils comercials sobre la base de la informació facilitada per vostè el que permetria poder oferir-li productes i serveis d’acord amb les seves necessitats/interessos, així com enviar-li comunicacions personalitzades. En cap cas, es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

A quins destinataris es cediran les seves dades?

Es cediran dades a Entitats Asseguradores per a la confecció dels projectes i ofertes d’aquestes, emissió de contractes d’assegurances pertinents i gestionar les prestacions derivades dels mateixos, fins i tot la modificació subjectiva de l’Asseguradora arribat el venciment del contracte i a altres tercers en cas d’obligacions legals.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades per GASP, SL durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es van recollir.
Si les seves dades s’utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguin a conservar-les durant diferents períodes de temps, aplicarem el termini de conservació més llarg. En aquest cas limitarem l’accés a les seves dades sol per a la finalitat per la qual són conservades.

– En el cas d’utilització de les seves dades personals per a aquelles finalitats legítimes amb el seu consentiment, mantindrem les seves dades actives fins que aquest sigui revocat, o en un termini anterior si considerem que han deixat de ser necessaris per desenvolupar accions comercials, bé perquè no són adequats, pertinents o estiguin desactualitzats.
– En el cas d’utilització de les seves dades personals per a finalitats legítimes que sigui l’execució d’un contracte, mantindrem les seves dades actives mentre duri la relació contractual i fins a un màxim de 10 anys.
– En el cas d’utilització de les seves dades personals per a finalitats legítimes que sigui el cumpliment d’una obligació legal, mantindrem les seves dades durant els terminis exigits per la normativa específica que resulti d’aplicació (fiscal, mercantil, blanqueig de capitals, protecció de dades personals, seguretat general dels productes, etc.). 

Quins són els seus drets quan ens facilitat les dades?

Té dret davant del grup d’empreses GASP, SL en realitzar una consulta o adquirir un producte o servei a:

– Obtenir confirmació sobre si a GASP, SL estan tractant les dades personals que li concerneixen.
– Accedir a les seves dades personals.
– Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o el fet que siguin completades les incompletes.
– Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides i deixarem de tractar-les amb aquesta finalitat.
– Sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
– Oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting directe o en aquells supòsits en què són objecte de tractament basat en el nostre interès legítim, en aquest cas deixarem de tractar la seva informació personal per a aquestes finalitats (tret que, no sent el cas de màrqueting directe puguem acreditar interessos legítims imperiosos que puguin excedir sobre els interessos, els drets i llibertats fonamentals dels interessats).
– Sol·licitar, en el cas de tractaments efectuats per mitjans automatitzats, la portabilitat de les dades personals que hagués facilitat a GASP, SL, els quals li seran lliurats en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, així com a sol·licitar que es transmetin a una altra entitat responsable del tractament, quan això sigui tècnicament possible.
– Revocar el seu consentiment en relació amb els tractaments basats en el mateix, en aquest cas deixarem de tractar-los amb aquesta finalitat.
– Presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Per exercitar aquests drets en matèria de protecció de dades indicades a davant del grup d’empreses GASP, SL, haurà de remetre:

a) Un correu electrònic a dppo.pruna@gasp.com indicant en l’assumpte o com referencia “Exercici Drets RGPD”, concretant la seva petició i acreditant la seva identitat adjuntant còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui.

Última Modificació d’aquesta Política de Privacitat: 25 de Maig de 2018.